2021-01-05
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych, tworzyw sztucznych oraz złomu metali żelaznych i nieżelaznych na terenie części działki o nr ew. 1017/8 w Szczurowej”.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./ w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamia się strony, że postepowanie dowodowe wszczęte na wniosek Firmy Handlowo - Usługowej RECYKLER Pani Anna Polkowska, ul. Kościuszki 71, 32-800 Brzesko w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych, tworzyw sztucznych oraz złomu metali żelaznych i nieżelaznych na terenie części działki o nr ew. 1017/8 w Szczurowej” zostało zakończone.

Działając na podstawie art.10 §1 k.p.a. informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 k.p.a. informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - postanowienie z dnia 30.12.2020 r. znak: ST.I.4220.106.2020.JI wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie RZGW w Krakowie, ul. Morawskiego 5 - opinia z dnia 09.11.2020 r. znak: KR.ZZŚ.2.435.281.2020.PK nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku- opinia z dnia 02.10.2020 r. znak: NZ-420-75/20 opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o przeprowadzonym postępowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, w pok. nr 20 w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 10:00 do 18:00 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 a, ustawy o ochronie środowiska, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:
- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m. od granic tego terenu,
- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ochronie środowiska jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 05.01.2021 r.

UG Szczurowa