2021-01-04
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ), § 2 i  § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Szczurowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

1. Przedmiot przetargu:

Lokal użytkowy nr 3 w budynku usługowym w miejscowości Szczurowa ul. Lwowska 9A - o powierzchni 20,55 m2 , instalacja elektryczna, woda, ogrzewanie, położony na działka nr ew. 953/10 w Szczurowej - dla którego Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW TR1B/00085153/5, nieruchomość stanowi własność Gminy Szczurowa, wolna od obciążeń i zobowiązań. Ponadto Najemcy będzie przysługiwać prawa odpłatnego korzystania z części wspólnej obejmującej: pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne, WC i ciągi komunikacyjne o łącznej powierzchni 28,1 m2. 

2. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości:

Lokal użytkowy przeznaczony jest na najem pod działalność usługową na okres 5 lat. Oględzin lokalu można dokonać do 02 lutego 2021 roku w godzinach pracy urzędu.

3. Wysokość opłaty z tytułu najmu:

Wywoławcza wysokość:

  • miesięcznego czynszu za najem lokalu wynosi 205,50 zł netto,
  • za korzystanie z części wspólnej wynosi 56,20 zł netto

łącznie cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 261,70 złotych netto.

Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Czynsz będzie corocznie waloryzowany począwszy od 01.01.2022 roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.

Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do:

  • ponoszenia opłat za zużytą energię elektryczną na podstawie faktury wystawionej przez Gminę Szczurowa po otrzymaniu faktur od dystrybutora i dostawcy energii elektrycznej,
  • ponoszenia opłat za ogrzewanie lokalu stanowiącego przedmiot najmu obliczonych proporcjonalnie do powierzchni tego lokalu i 1/5 powierzchni części wspólnej na podstawie faktur wystawionych przez Gminę Szczurowa po otrzymaniu faktur od sprzedawcy paliwa gazowego,
  • ponoszenia opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki komunalne na podstawie faktur wystawionych przez Gminę Szczurowa po otrzymaniu faktury z dostarczoną wodę i odebrane ścieki komunalne od dostawy,
  • uiszczania podatków i inny opłat eksploatacyjnych związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości,
  • zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych z firmą posiadającą wpis w rejestrze działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Szczurowa.

 Miesięczny czynsz płatny będzie do 10 - tego dnia każdego miesiąca.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2 miesiące od dnia podpisania umowy.

5. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lutego 2021 roku (piątek) w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 14. o godz. 13:00.

6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

Wadium w wysokości 50,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS oddz. Szczurowa do dnia 02 lutego 2021 roku. Tytuł wpłaty wadium powinien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. 

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet czynszu najmu, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone w ciągu 3 dni, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu.

7. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu:

O miejscu i terminie zawarcia umowy najmu Najemca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Zastrzeżenie:

Osoby uczestniczące w przetargu traktowane są jako osoby, którym znany jest stan nieruchomości przeznaczonej do przetargu.

Wójt Gminy Szczurowa ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wójtowi Gminy Szczurowa przysługuje prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy  Szczurowa po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod nr tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

 

10. Warunki dodatkowe:

1) Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

2) Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

3) Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w wyniku przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego - wygrywa przetarg.

4) Uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu oraz, że zapoznali się z informacją o nieruchomości i akceptują jej stan.

5) Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przekładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

6) Z ważnych powodów organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu.

Szczurowa 30.12.2020 r.

Oświadczenie do przetargu

UG Szczurowa