2020-12-31
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej” w postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami na nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowości Kwików, działki  371/1, 371/2, 369, 370 - gmina Szczurowa, powiat Brzeski.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZUROWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./ w związku z art. 85 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamia się strony, że postepowanie wszczęte na wniosek DBA sp. z o. o, 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarską 10/5 w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej” w postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami na nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowości Kwików, działki  371/1, 371/2, 369, 370 - gmina Szczurowa, powiat Brzeski zostało zakończone i wydana decyzja w dniu 30.12.2020 r. znak: UG.I.6220.6.2020.

Działając na podstawie  art.10 §1 k. p. a. informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 k. p. a. informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - postanowienie z dnia 03.12.2020 r. znak: ST.I.4220.88.2020.MB wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania;
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie RZGW w Krakowie, ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 06.10.2020 r. znak: KR.ZZŚ.435.251.2020.Nl  nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 04.09.2020 r. znak: NZ-420-66/20 opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o przeprowadzonym postępowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, w pok. nr 20 w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 10:00 do 18:00 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a, ustawy o ochronie środowiska, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:
- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m. od granic tego terenu;
- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ochronie środowiska jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 30.12.2020 r.

UG Szczurowa