2020-12-14
Aktualności / Rusza nabór wniosków do programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć w wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

 Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Program będzie realizowany w trzech formach:

1.  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  • ośrodku wsparcia,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

2.  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

  • ośrodku wsparcia,
  • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

3. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Obowiązujące limity:

  • limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
  • limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (w przypadku zaistnienia nagłych okoliczności tj. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego – uczestnika programu spowodowanego zakażaniem koronawirusem, istnieje możliwość przyznania dodatkowego limitu w ramach pobytu całodobowego, w wymiarze kolejnych 14 dni. W tym celu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego hospitalizacji)
  • limit 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

W obecnej edycji uczestnicy programu nie są zobowiązani do spełnienia, obowiązującego od 1 października 2018 r., kryterium dochodowego określonego w art. 8  ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876).

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM  W PROGRAMIE  POWINNY  SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ UL. RYNEK 3

NR TELEFONU;14 671 3120, 14 671 3121; 14 6320970

adres e -mail: gops@szczurowa.pl

GOPS Szczurowa