2020-12-14
Aktualności / Świadczenie usługi wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające poniżej wymienione kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia w ramach programu ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA'' - edycja  2021.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

* osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie  asystent osoby  niepełnosprawnej/pielęgniarka zapewniającym realizację usługi opieki  wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,

* osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne udokumentowane  doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym.

Kontakt telefoniczny; 14 632 0970, 14 671 3120,14 632 0993,
adres e -mail; gops@szczurowa.pl

 

 

 

 

  

GOPS Szczurowa