2020-12-08
Aktualności / Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Szczurowa

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713 ze zm.) oraz § 15 i § 34 ust. 3 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/291/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop.  z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./ zwołuję

XXV Sesję Rady Gminy Szczurowa
Sesja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 roku /piątek/ o godz. 16:00
w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Szczurowa odbytej w dniu 26 listopada 2020 roku /protokół wyłożony do wglądu w pok. 43 Urzędu Gminy/.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczurowa na rok 2021;
  b. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa;
  c. wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2021 rok;
  d. ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczurowa;
  e. utworzenia Klubu Senior+ w Rudy - Rysiu;
  f. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023;
  g. wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Szczurowa;
  h. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego;
  i. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski, komunikaty, apele i informacje.
 7. Zakończenie obrad.

Podstawa urlopowania:
Art. 25. ust. 3 „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Marek Biernat

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa - dla wspólnego bezpieczeństwa - prosimy Mieszkańców Gminy Szczurowa oraz Sołtysów o uczestniczenie w sesji Rady Gminy Szczurowa za pośrednictwem transmisji internetowej.

UG Szczurowa