2020-11-20
Aktualności / Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Szczurowa

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 15 i § 34 ust. 3 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/291/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./ zwołuję

XXIV Sesję Rady Gminy Szczurowa
Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada  2020 roku /tj. czwartek/, o godz. 16:00
w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Szczurowa /protokół wyłożony do wglądu w pok. 43 Urzędu Gminy/.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 5. Podjęcie uchwał:
  a. zmiany uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szczurowa kadencji 2018 - 2023 oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego.
  b. Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  c. Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.
  d. Powierzenia obsługi kasowej Urzędowi Gminy Szczurowa oraz zmiany Uchwały Nr XX/144/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Szczurowa.
  e. Zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej.
  f.  Zmiana uchwały budżetowej na 2020 r.
  g. Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  h. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
  i. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szczurowa.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty, apele i informacje.
 9. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Marek Biernat

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa - dla wspólnego bezpieczeństwa - prosimy Mieszkańców Gminy Szczurowa oraz Sołtysów o uczestniczenie w sesji Rady Gminy Szczurowa za pośrednictwem transmisji internetowej.

UG Szczurowa