2020-11-05
Aktualności / Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości w miejscowości Szczurowa

Stosownie do  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.)  WÓJT GMINY w SZCZUROWEJ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do zbycia

Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:dz. nr ew. 2722/4, obręb: Szczurowa, TR1B/00037490/8.

Powierzchnia nieruchomości w ha: 2,0000

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest  w południowo – zachodniej części miejscowości Szczurowa, około 1,5 km od skrzyżowania dwóch dróg strategicznych (drogi wojewódzkiej nr 964 Niepołomice – Dąbrowa Tarnowska i drogi nr 768 Brzesko – Kazimierza Wielka), 12 km od zjazdu z autostrady A4. Sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości zabudowane obiektami produkcyjno – usługowymi w Strefie Aktywności Gospodarczej, działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługowo - komercyjną oraz nieruchomości rolne, nieużytki. Jest to działka niezabudowana, o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu. Teren nieznacznie obniżony w stosunku do drogi wewnętrznej w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej oraz drogi wojewódzkiej nr 768, o stosunkowo wysokim poziomie wód gruntowych. W oparciu o przeprowadzone badania geologiczne w obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w m. Szczurowa przyjmuje się, że warunki gruntowo – wodne  są złożone. Pod warstwą gleb występują głównie grunty spoiste w stanie plastycznym, miejscowo twardoplastycznym przechodzące wraz z głębokością w grunty organiczne o dużej miąższości, a następnie w  nawodnione grunty sypkie. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić roboty odwodnieniowe. Dostęp do działki z wewnętrznej drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej, elementy infrastruktury (woda, ee, kanalizacja na ścieki komunalno – bytowe bez możliwości przyjęcia ścieków przemysłowych).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana  jako Ł V - łąki trwałe i Lzr- ŁV – grunty zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i zmianą, która obowiązuje od 20.03.2018 roku działka nr ew. 2722/4 znajduje w części około 0,13 ha w terenie określonym jako S192RZ - tereny  użytków zielonych (łąk i pastwisk) a w pozostałej części w terenie określonym jako S63UC/P – tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem ośrodków produkcyjnych

Termin zagospodarowania: Do 5 lat

Cena nieruchomości  w złotych: Cena 430 900,00 złotych netto. Kwota stanowiąca 6,5 %  ceny netto osiągniętej w przetargu zwolniona jest z podatku VAT, natomiast do kwoty stanowiącej 93,5 % ceny netto osiągniętej w przetargu naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT – 23 %

Informacja o przeznaczeniu: Zbycie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 w/w ustawy: 6 tygodni od dnia wywieszenia  niniejszego wykazu

Szczegółowych informacji odnośnie wykazu można uzyskać osobiście lub telefonicznie : Urząd Gminy Szczurowa, pok. 22, I piętro w godzinach pracy urzędu, tel. 14 671 40 97.

UG Szczurowa