2020-11-05
Aktualności / Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości w miejscowości Niedzieliska

Stosownie do  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.)  WÓJT GMINY w SZCZUROWEJ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do zbycia

Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: dz. nr ew. 2735/2, obręb: Niedzieliska, TR1B/00081944/9,

Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,9109

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest  w północno – zachodniej części miejscowości Niedzieliska, około 2 km od skrzyżowania dwóch dróg strategicznych (drogi wojewódzkiej nr 964 Niepołomice – Dąbrowa Tarnowska i drogi nr 768 Brzesko – Kazimierza Wielka), 12 km od zjazdu z autostrady A4. Sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości zabudowane obiektami produkcyjno – usługowymi w Strefie Aktywności Gospodarczej, działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługowo - komercyjną oraz nieruchomości rolne, nieużytki. Jest to działka niezabudowana, o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu. Teren nieznacznie obniżony w stosunku do drogi wewnętrznej w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej oraz drogi wojewódzkiej nr768, o stosunkowo wysokim poziomie wód gruntowych. Na podstawie badań geologicznych przeprowadzonych na działce 2735/1sasiadująca z działka 2735/2(„Opinia geologiczna ze wstępnego rozpoznania warunkówgruntowo – wodnych na działce nr 2735/1 w miejscowości Niedzieliska, GminaSzczurowa”)należy domniemać, że warunki gruntowe są złożone, grunty spoiste zalegające w podłożu są gruntami wysadzistymi, w których pod wpływem wody i mrozu drastycznie pogarszają się parametry geotechniczne. Ze względu na taką budowę geologiczną terenu oraz rodzaj gruntów zalegających w podłożu zaleca się dla potrzeb realizacji inwestycji na tej działce  zgęszczenie ilość otworów badawczych, których liczebność, głębokość oraz rozmieszczenie powinno być ustalone na etapie projektowym. Dostęp do działki z wewnętrznej drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej, elementy infrastruktury ( woda, kanalizacja na ścieki komunalno – bytowe bez możliwości przyjęcia ścieków przemysłowych, ee).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana  jako: Lzr-ŁV – grunty zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych oraz Ł V - łąki trwałe

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i zmianą, która obowiązuje od 20.03.2018 roku działka nr ew. 2735/2 znajduje w terenie określonym jako H44 UC/P* - tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem ośrodków produkcyjnych

Termin zagospodarowania: Do 5 lat

Cena nieruchomości  w złotych: Cena 218 600,00 złotych netto plus obowiązujący podatek VAT – 23 %

Informacja o przeznaczeniu:Zbycie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 w/w ustawy: 6 tygodni od dnia wywieszenia  niniejszego wykazu

Szczegółowych informacji odnośnie wykazu można uzyskać osobiście lub telefonicznie : Urząd Gminy Szczurowa, pok. 22, I piętro w godzinach pracy urzędu, tel. 14 671 40 97.

UG Szczurowa