2020-11-02
Aktualności / Obwieszczenie - Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768- etap II

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768- etap II”

Nasz znak UG.I.6220.1.2019
Szczurowa 02.11.2020

OBWIESZCZENIE   

Zgodnie z  art. 85 ust.3 w związku z art. 3 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 poz. 283 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu  02.11.2020r znak UG.I.6220.1.2019 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW  nr 768- etap II „          

Inwestor – Zarząd Województwa Małopolskiego, reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Kasprzyk ul. Wesoła 37B/4, 25-363 Kielce, 

Zakres terytorialny przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

  • województwo małopolskie

powiat bocheński – gminy:  Rzezawa

powiat brzeski - gmina:  Borzęcin, Brzesko, Szczurowa

 Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U z 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu w/w decyzji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, pokój nr 20 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 15.00 w piątek od godziny 10.00 – 18.00

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa „ zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawę prowadzi Krystyna Gibała tel. 14 6320933
Z up. Wójta

UG Szczurowa