2020-10-28
Aktualności / Projekt FABRYKA KOMPETENCJI

Gmina Szczurowa pozyskała środki finansowe w wysokości 671 414,44 zł w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-040/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja - projekty konkursowe, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Tytuł projektu: FABRYKA KOMPETENCJI

Celem projektu pt; „Fabryka kompetencji” jest podniesienie  kompetencji i nabycie  kwalifikacji wśród mieszkańców Gminy Szczurowa, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszukiwanie  i podjęcie zatrudnienia przez te osoby. Grupa docelowa to 56 osób z terenu Gminy Szczurowa  w tym: bezrobotnych, lub biernych zawodowo. W projekcie mogą brać udział osoby  pracujące na własnym gospodarstwie rolnym. Szczegółowe informacje o  realizacji projektu będą zamieszczane na stronie Gminy i  Ośrodka Pomocy Społecznej.

GOPS Szczurowa