2020-09-24
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Szczurowa I

Działając  na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Szczurowa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  z zasobów mienia komunalnego Gminy Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.  908/2 o pow. 0,1471 ha położonej w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa, powiat  brzeski.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość  położona w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa oznaczona jako działka ew. nr 908/2, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr KW TR1B/00069497/0.

Powierzchnia nieruchomości: 0,1471 ha.

Opis nieruchomości: Działka o kształcie regularnym zbliżonym do wydłużonego prostokąta o wymiarach około 18m x 82m, położona w centralnej części miejscowości Szczurowa. Sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym, zagrodowymi oraz działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Działka to teren niezabudowany, nieużytek wymagający częściowego uprządkowania. Od strony południowej działka przylega do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Elementy infrastruktury (ee, woda, kanalizacja, gaz ) - w zasięgu  działka  sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako PsIII - pastwiska trwałe.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i zmianą , która obowiązuje od 20 marca 2018 roku działka ew. nr 908/2 położona jest w części ok. 0,02 ha w terenie określonym jako 08KDD - drogi publiczne klasy D (dojazdowe) a w pozostałej części w terenie określonym jako S80 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne oraz usługowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nieoznaczony.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 07 lipca  2020 roku.

Cena wywoławcza: 65 600,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) netto. Do kwoty netto osiągniętej w przetargu naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00069497/0 - prawa, roszczenia i ograniczenia - brak wpisów.
Dział IV księgi wieczystej nr TR1B/00069497/0 - Hipoteka - brak wpisów.

Termin i miejsce przetargu:
26 października 2020 roku (tj. poniedziałek)  godzina  9:00, siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter - sala narad).

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku w wysokości 6 000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS oddz. Szczurowa z opisem „wadium - dz. nr 908/2 - Szczurowa”.  Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży
O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłat sądowych: Ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej, pok. 22 lub pod nr tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 22.09.2020 r.


Informacja do przetargu

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
 3. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji przetargowej:
  1). dowód wpłaty wadium,
  2). osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
  3). w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
  4). osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,
  5). osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki 
  w zakresie nabycia,
  6). dokument potwierdzający rozdzielność majątkową - w przypadku, gdy małżonkowie nie posiadają  wspólności ustawowej,
  7). oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym, nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu,
  8). wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,
  9). wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w formularzu obowiązek Informacyjny.
 4. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (dotyczy również wspólników spółek cywilnych) podczas przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.   
 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.     
 6. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.    
 7. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 8. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 9. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.       
 10.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 11. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.    
 12. Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 13. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy, która wygrała przetarg.
 14. Podpisany protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
 15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 16. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczurowa, 22.09.2020 r.

Dokumenty do przetargu - do pobrania

UG Szczurowa