2020-09-15
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), oraz art. 49 i 268 a,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

„Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych, tworzyw sztucznych oraz złomu metali żelaznych i nieżelaznych na terenie części działki o nr ew. 1017/8 w Szczurowej”.

Inwestor - Firma Handlowo - Usługowa RECYKLER
Pani Anna Polkowska, ul. Kościuszki 71, 32-800 Brzesko

Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 20, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 - 15:00 w piątek od godziny 10:00 - 18:00, tel.14 632 09 33.

Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 15.09.2020 r.

UG Szczurowa