2020-08-19
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 i 268 a, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej” w postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami na nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowości Kwików, działki 371/2,  373/1,  373/2 - gmina Szczurowa, powiat Brzeski.

Inwestor - Firma DBA sp. z o. o. ul. Szlak 67, 31-153 Kraków

Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 20 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 - 15:00 w piątek od godziny 10:00 - 18:00, tel.14 632 09 33.

Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 18.08.2020 r.

UG Szczurowa