2020-08-05
Aktualności / Ogłoszenie o zamiarze zbycia nieruchomości w miejscowości Rudy - Rysie

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późń. zm.)
WÓJT GMINY w SZCZUROWEJ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do zbycia.

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: dz. nr ew. 654/2, obręb: Rudy - Rysie, TR1B/00078124/1.

Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,0156.

Opis nieruchomości: działka zlokalizowana w miejscowości Rudy - Rysie, gmina Szczurowa, w odległości około 2 km od centrum miejscowości w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zagrodowymi. Teren niezabudowany, działka stanowi pasek gruntu przylegający bezpośrednio do zabudowanej działki nr ew. 655. Z uwagi na kształt i powierzchnię działki nie nadaje się ona do samodzielnego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem w MPZP.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako PsIV- pastwiska trwałe.

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i zmianą, która obowiązuje od 20.03.2018 roku działka nr ew. 654/2 znajduje się w terenie określonym jako Ł181 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania: nieoznaczony.

Cena nieruchomości w złotych: cena 3 700,00 złotych netto plus obowiązujący podatek VAT - 23 %.

Informacja o przeznaczeniu: zbycie na wniosek w drodze bezprzetargowej, kształt i mała powierzchnia działki nie pozwalają na jej odrębne zagospodarowanie.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1, pkt. 1 i pkt 2 w/w ustawy: 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Szczegółowych informacji odnośnie wykazu można uzyskać osobiście lub telefonicznie: Urząd Gminy Szczurowa, pok. 22, I piętro w godzinach pracy urzędu, tel. 14 671 40 97.

Szczurowa, 31.07.2020 r.

UG Szczurowa