2020-07-31
Aktualności / Przetarg - dzierżawa działki Strzelce Wielkie

Działając  na podstawie  art. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2.  art. 40 ust. 1, pkt. I ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 86/2027 Wójta Gminy Szczurowa z dniu 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szczurowa Wójt Gminy Szczurowaogłasza  przetarg ustny ograniczony  na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania nieruchomości  gruntowych z zasobów mienia komunalnego Gminy  Szczurowa.

Pozycja 1 Działka nr ew. 1586/2 o pow. 0,7800 ha, w tym: RIIIa – 0,7600 ha, W – 0,0100 ha, drIIIa – 0,0100 ha, położona w miejscowości Strzelce Wielkie, księga wieczysta – TR1B/00012294/3, okres umowy dzierżawy 1 rok. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 114,00 złotych, wadium wynosi 20,00 złotych. Termin i miejsce przetargu: dnia 2 września 2020 roku o godz. 1300 .w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 14 (parter)

Pozycja 2 Działka nr ew. 1596 o pow. 0,6200 ha, w tym: RIVa – 0,4400 ha, RIVb – 0,1800 ha,  położona w miejscowości Strzelce Wielkie, księga wieczysta TR1B/00051312/1, okres umowy dzierżawy 1 rok. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 91,00 złotych, wadium wynosi 15,00 złotych. Termin i miejsce przetargu: dnia 2 września 2020 roku  o godz. 1320 siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 14 (parter)

Pozycja 3 Działka nr ew. 1556 o pow. 0,9600 ha, w tym: RIIIa – 0,9600 ha,  położona w miejscowości Strzelce Wielkie, księga wieczysta TR1B/00051312/1, okres umowy dzierżawy 1 rok. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 140,00 złotych, wadium wynosi 25,00 złotych. Termin i miejsce przetargu: dnia 2 września 2020 roku o godz. 1340 w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 14 (parter)

Pozycja 4 Działka nr ew. 1585 o pow. 0,2800 ha, w tym: RIIIb – 0,2800 ha,  położona w miejscowości Strzelce Wielkie, księga wieczysta TR1B/00028430/4, okres umowy dzierżawy 1 rok. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 41,00 złotych, wadium wynosi 8,00 złotych. Termin i miejsce przetargu: dnia 2 września 2020 roku o godz. 1400 siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 14 (parter)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania:

Nieruchomości przeznaczone są do dzierżawy na cele rolnicze na okres 3 lat.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:   Księgi wieczyste podane powyżej nie zawierają w dziale III i IV żadnych wpisów i żadnych zobowiązań.

Termin zagospodarowania nieruchomości:  Nieoznaczony     

Wadium:  forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości przelewem na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa  z opisem „wadium - działka nr …. – Strzelce Wielkie” z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Szczurowa najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2020 roku. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.  Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu płaconego z tytułu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

  Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy:  O miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje do przetargu: Przetargi podane powyżej organizowane są dla rolników indywidualnych zamieszkałych i posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Szczurowa.

Powyższe powodowane jest faktem, iż liczba rolników indywidualnych z terenu Gminy Szczurowa wyrażających gotowość rolniczego wykorzystania ww. nieruchomości jest na tyle liczna, iż opisane wyżej postępowania przetargowe niezawodnie będą miały charakter konkurencyjny. Nadto kluczowa dla sprawy pozostaje okoliczność, iż ww. rolnicy indywidualni poprzez rolnicze wykorzystanie mienia Gminy Szczurowa zwiększą swój potencjał gospodarczy/rolniczy co przekłada się w sposób naturalny na zwiększenie potencjału ekonomicznego Gminy Szczurowa, która jeszcze lepiej będzie zaspokajała potrzeby swoich mieszkańców. W przypadku rolników spoza terenu Gminy Szczurowa najpewniej dochód rolniczy ze wskazanych nieruchomości byłby wykorzystany poza terenem Gminy – stąd w tym organizator przetargu dostrzega zasadność zorganizowania w niniejszej sprawie przetargu ograniczonego. 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego. Kwota wylicytowana w przetargu  jest wolna od podatku VAT.  Czynsz będzie zwiększany corocznie począwszy od 01.01.2021 roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Czynsz będzie płatny do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego.  Oprócz czynszu  Dzierżawca ponosi koszty podatku rolnego i innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

 

Osoby zamierzające brać udział w przetargu winny dostarczyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Szczurowa  w terminie do 27 sierpnia 2020 roku  do godz. 1500. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na dzierżawę działki nr ……. położonej w miejscowości…………………………………..”

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które złożą w wyznaczonym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem dokumentów:

  • Dowód wpłaty wadium
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  • Oświadczenie oferenta, że jest rolnikiem indywidualnym zamieszkałym i posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Gminy Szczurowa
  • Oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami z tego tytułu wobec Gminy Szczurowa
  • Zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wydzierżawienia nieruchomości

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa w dniu 28 sierpnia 2020 roku  od godz. 1700 na tablicy ogłoszeń I piętro oraz umieszczona na stronie internetowej www.szczurowa.pl

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu w dniu 2 września 2020 roku przedłożyć komisji przetargowej:

  • Dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo
  • W przypadku ubiegania się o dzierżawę nieruchomości wspólnie przez małżonków pozostających w ustawowej wspólności małżeńskiej do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu

Wójt Gminy Szczurowa może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Informacje dodatkowe: Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej pok. 22 lub pod  nr tel. 14 6714097 w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:

UG Szczurowa