2020-07-27
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wola Przemykowska

Działając  na podstawie  art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38  i art. 40 ust.1, pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)   Wójt Gminy Szczurowaogłasza  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  z zasobów mienia komunalnego Gminy  Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.  2517 o pow.  0,2964 ha położonej w miejscowości Wola Przemykowska, Gmina Szczurowa, powiat  brzeski.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość  położona w miejscowości Wola Przemykowska, Gmina Szczurowa  oznaczona jako działka ew. nr 2517, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą  nr KW TR1B/00042934/1

Powierzchnia nieruchomości:   0,2964 ha

Opis nieruchomości:  Działka o kształcie regularnym, położona jest w północno – zachodniej części miejscowości Wola Przemykowska w sąsiedztwie obwałowań rzeki Wisły, przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zagrodowymi oraz terenów rolnych. Nieruchomość posiada prawnie urządzony dostęp do drogi publicznej. Działka to teren płaski z pozostałościami zabudowy zagrodowej, budynków wybudowanych na początku XX wieku – drewnianą stodołą, murowanym budynkiem gospodarczym, pozostałościami fundamentów betonowych po rozebranym budynku mieszkalnym oraz studnią kopaną. Z uwagi na zły stan techniczny budynki i budowle kwalifikują się do rozbiórki, a teren działki do uporządkowania i rekultywacji. Powierzchnia zabudowy budynków przeznaczonych do rozbiórki - 80 m2. Działka  sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako Bi –inne tereny zabudowane (0,1528 ha) i PsIII – pastwiska trwałe (0,1436 ha).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania:

Gmina Szczurowa nie posiada prawnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wola Przemykowska. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa obowiązującego od 28 stycznia 2014 roku działka nr ew. 2517 znajduje się w części  około 0,08 ha w terenie określonym jako RZ – tereny użytków zielonych (łąk  i pastwisk), a w pozostałej części w terenie określonym jako MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:  Nieoznaczony     

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:   Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 24 stycznia  2020 roku.

Cena  wywoławcza:   19 000,00 (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100) złotych brutto. Zwolnienie od podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:   Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00042934/1 – prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.   Dział IV  księgi wieczystej nr TR1B/00042934/1 – Hipoteka – brak wpisów.

Termin i miejsce przetargu:   27 sierpnia 2020 roku (tj. czwartek)  godzina  1200 ,  siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter – sala narad)

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:   Wadium należy wnieść
w pieniądzu  w terminie najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2020 roku  w wysokości  2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa  z opisem „wadium – dz. nr 2517 – Wola Przemykowska”.  Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:  O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłat sądowych :  Ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej pok. 22 lub pod  nr tel. 14 6714097 w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:

UG Szczurowa