2020-07-27
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Niedzieliska

Działając  na podstawie  art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1, art. 38,  art.39 ust.1 i art. 40 ust.1, pkt.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)   Wójt Gminy Szczurowa - ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobów mienia komunalnego Gminy Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 2071 o pow.  0,08 ha położonej w miejscowości Niedzieliska, Gmina Szczurowa, powiat  brzeski.

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr ew. 2071 zakończony wynikiem negatywnym przeprowadzono 08 czerwca 2020 roku.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość  położona w miejscowości Niedzieliska, Gmina Szczurowa oznaczona jako działka ew. nr 2071, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr TR1B/00030561/8

Powierzchnia nieruchomości:  0,0800 ha

Opis nieruchomości:  Działka niezabudowana, położona w miejscowości Niedzieliska przy drodze powiatowej o nawierzchni bitumicznej. Droga ta od drogi wojewódzkiej Brzesko – Szczurowa  biegnie w kierunku zachodnim do Dąbrówki i dalej do Bochni. Do centrum miejscowości jest około 3 km. Położenie peryferyjne, teren działki jest płaski.  Działka posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu, dłuższym bokiem przylega do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej, wjazd na działkę z drogi publicznej. Bliskie sąsiedztwo działki stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, po przeciwnej stronie drogi i dalej na południe znajduje się luźna zabudowa zagrodowa, działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako Br-PsV grunty rolne zabudowane. Działka posiada uzbrojenie ee, pozostałe media, takie jak woda, gaz znajdują się w zasięgu (na działkach sąsiednich). Brak kanalizacji. Na działce są stare drzewa i nieczynna studnia z betonowych kręgów.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i zmianą , która obowiązuje od 20 marca 2018 roku działka ew. nr 2071 położona jest w części ok. 2 ary w terenie określonym jako 17KDL -  tereny dróg publicznych (powiatowych) lokalnych, a w pozostałej części w terenie określonym jako H273MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Termin zagospodarowania nieruchomości:  Nieoznaczony     

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:    Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 24 stycznia 2020 roku.

Cena  wywoławcza:    22 000,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) złotych netto. Do kwoty netto osiągniętej w przetargu naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:   Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00030561/8 – prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.   Dział IV  księgi wieczystej nr TR1B/00030561/8 – Hipoteka – brak wpisów.

Termin i miejsce przetargu:   27 sierpnia 2020 roku (tj. czwartek)  godzina 1000 ,  siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter – sala narad)

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:   Wadium należy wnieść
w pieniądzu  w terminie najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2020 roku  w wysokości 2 200,00 (słownie: dwa tysiące dwieście) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa  z opisem „wadium – dz. nr 2071 – Niedzieliska” Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:  O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłat sądowych :  Ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej pok. 22 lub pod  nr tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:

UG Szczurowa