2020-07-15
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768 - etap II”.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamia się strony, ze postepowanie dowodowe wszczęte na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Kasprzyk, ul. Wesoła 37B/4, 25-363 Kielce, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:

„Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768 - etap II”, zostało zakończone.

Zakres terytorialny przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

  • województwo małopolskie

powiat bocheński - gmina: Rzezawa

powiat brzeski - gmina: Borzęcin, Brzesko, Szczurowa

Działając na podstawie art.10 §1 k.p.a. informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - postanowienie z dnia 27.05.2020 r. znak: ST.I.4221.17.2019.MB uzgadniające realizację przedsięwzięcia.
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie RZGW w Krakowie, ul. Morawskiego 5 - opinia z dnia 16.05.2019 r. znak: KR.RZŚ.435.289.2019.PK - opinia pozytywna przy uwzględnieniu zapisów określonych w opinii.
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 02.12.2020 r. znak: NZ-420-104/20 opinia pozytywna o przeprowadzonym postępowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa w pok. Nr 20, w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 10:00 do 18:00 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a, ustawy o ochronie środowiska, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy o ochronie środowiska, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 15.07.2020 r.

UG Szczurowa