2020-06-26
Aktualności / Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Spisie Rolnym 2020

Wójt Gminy Szczurowa - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Szczurowa. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Szczurowa,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: 
 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • telefonu,
 • adresu email.
 1. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).


Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego - Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Zgłoszenie kandydata oraz oświadczenie pkt_1-4
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Kluazula informacyjna dotyczyąprzetwarzania danych osobowych

 

UG Szczurowa