2020-06-10
Aktualności / Komunikat PPIS w Brzesku do mieszkańców powiatu brzeskiego

Szanowni mieszkańcy powiatu brzeskiego,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku przypomina, że obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964 z późn. zm.), zobowiązują nas wszystkich do zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbic ust i nosa w następujących okolicznościach:

  • w środkach transportu publicznego;
  • w miejscach ogólnodostępnych, jeżeli pomiędzy osobami nie jest zachowana odległość co najmniej 2 metrów;
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Jedynie bezwzględne stosowanie się do zaleceń władz sanitarnych uniemożliwia rozprzestrzenianie się zakażeń na inne osoby oraz zapobiega rozwojowi epidemii. Kierując się powyższym przesłaniem, apelujemy do Państwa o odpowiedzialne zachowanie się w przestrzeni publicznej, co jak wynika z licznych zgłoszeń jakie trafiają do brzeskiej Stacji, nie zawsze ma niestety miejsce. Chrońmy siebie i innych!  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzesku