2020-06-01
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Na podstawie art. 30 i art. 33 - 36 oraz art. 56 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Szczurowa
ZAWIADAMIA
,

że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768 - etap II

Postępowanie prowadzi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w związku z przedłożonym do tutejszego Urzędu raportem oraz uzupełnieniem o oddziaływaniu na środowisko sporządzonym przez
PROMOST CONSULTING sp. z o. o, sp. k, 25-363 Kielce ul. Wesoła 37B/4:

Zakres terytorialny przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

  • województwo małopolskie

powiat bocheński - gminy: Rzezawa

powiat brzeski - gmina: Borzęcin, Brzesko, Szczurowa

Ponadto informuje się o możliwości:

- składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

Organem właściwym do dokonania uzgodnienia i wydania opinii do środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych, Oddział w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9 
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie - RZGW ul. Morawskiego 5
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, ul. Okocimska 44, 32-800 Brzesko

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, w pok. nr 20 od poniedziałku do czwartku, w godz. od 8:00 do 15:00, w piątek od godz. 10:00 do 18:00 w terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej - adres do korespondencji: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, tel. 014 632 09 33, fax. 014 671 45 05, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - adres: www.szczurowa.pl w terminie od dnia 02 czerwca 2020 r. do dnia 06 lipca 2020 r. tj. po ukazaniu się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na lokalizację inwestycji. Po upływie wskazanego terminu uwagi i wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

UG Szczurowa