2020-05-28
Aktualności / Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wójt Gminy Szczurowa, stosownie do treści przepisu art. 10 §1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256/ zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 sp. z o. o nr BRS7002 - A na nieruchomości położonej w Borzęcinie działki nr ewid. 4036,4037, obręb Borzęcin”.  

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie RZGW w Krakowie, ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 08.05.2020 r. znak: KR.ZZŚ.2.435.99.2020.AZ
  • Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Krakowie, opinia z dnia 11.05.2020 r. znak: NS.9022.10.38.2020 
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - opinia z dnia 31.03.2020 r. znak:ST.I.4220.26.2020.MB

Stosownie do przepisu art.10 §1 oraz art. 81 k.p.a. organ administracji zobowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji do czynnego udziału w każdym studium postępowania.

W związku z powyższym informuje, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa w pok. nr 20 w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 10:00 do 18:00 w terminie 14 dni po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1 x Pełnomocnik Inwestora
1 x Gmina Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32- 820 Szczurowa
1 x Gmina Borzęcin - podanie do publicznej wiadomości 
1 x Strony wg. załącznika w aktach sprawy poprzez ogłoszenie na stronie internatowej    
1 x strona internetowa www.szczurowa.pl
1 x a/a UG

UG Szczurowa