2020-05-28
Aktualności / Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wójt Gminy Szczurowa, stosownie do treści przepisu art. 10 §1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256/ zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 1 MW zlokalizowanej we wsi Rząchowa, działka 168 w gminie Szczurowa, powiat brzeski”.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie RZGW w Krakowie, ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 05.03.2020 r. znak: KR.ZZŚ.2.435.80.2020.AZ
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzesku, opinia z dnia 10.03.2020 r. znak; NZ-420-15/20 
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - opinia z dnia 31.03.2020 r. znak: ST.I.4220.18.2020.MB

Stosownie do przepisu art.10 §1 oraz art. 81 k.p.a. organ administracji zobowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji do czynnego udziału w każdym studium postępowania.

W związku z powyższym informuje, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa w pok. nr 20 w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 10:00 do 18:00 w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w Gminie i na terenie w którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz na stronie internetowej www.szczurowa.pl

Podano do publicznej wiadomości dnia 28.05.2020 r.

Sprawę prowadzi:
Krystyna Gibała, tel. 14 632 09 33

UG Szczurowa