2020-05-25

Szanowni mieszkańcy gminy Szczurowa,

Zgodnie z § 12 oraz § 17 ust. 1 pkt. 2 lit. b, ust. 2. pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.878), od dnia 25 maja br., nastąpi zmiana w bieżącej obsłudze klienta, która daje możliwość bezpośredniego uzyskania informacji i załatwiania spraw w niektórych zakresach funkcjonowania Urzędu Gminy Szczurowa.

Urząd nadal pozostaje zamknięty dla osób z zewnątrz. Zaleca się kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Od dnia 25 maja 2020 r. wprowadzono możliwość bezpośredniej obsługa interesantów - z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi - przy załatwianiu spraw z niżej przedstawionego zakresu:

 1. rejestracja stanu cywilnego, w tym zgłoszenia zgonów;
 2. ewidencja ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. administracji architektoniczno - budowlanej, w tym między innymi:
  - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782)
 5. ochrony środowiska, w tym między innymi:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471),
  3. innych spraw wymienionych w § 12 Rozporządzenia, o którym mowa wyżej.

Pozostałe sprawy, (poza wymienionymi powyżej) realizowane będą przez Urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Podania, wnioski i inne dokumenty, w dalszym ciągu można składać w Punkcie Przyjęć Interesantów znajdującym się na parterze Urzędu Gminy Szczurowa - wejście od strony parku.

Interesanci obsługiwani będą pojedynczo. Każda osoba zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, oraz zobowiązana jest poddać się dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w Urzędzie.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy -
wykaz e-mali oraz telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy Szczurowa
:

 • Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa:
  - tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44; fax.: 14 671 45 05;
  - e-mail do Urzędu Gminy Szczurowa - ug@szczurowa.pl
 • Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym:
  - e-mail: inwestycje@szczurowa.pl
  - tel. 14 671 40 97
  - tel. 14 671 47 63
  - tel. 14 632 09 33
  - tel. 14 632 09 41
  - tel. 14 632 09 42
  - tel. 14 632 09 16
   
 • Wydział Budżetu i Podatków:
  -  e-mail: skarbnik@szczurowa.pl
  -  e-mail: finanse@szczurowa.pl
  -  tel. 14 671 47 64
  -  tel. 14 632 09 73
   
 • Wydział Organizacyjno - Prawny:
  - e-mail: sekretarz@szczurowa.pl
  - e-mail: oswiata@szczurowa.pl
  - tel. 14 632 09 15
  - tel. 14 671 47 69
  - tel. 14 632 09 51
 • Konto Bankowe:
  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
  Nr rachunku: 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 (wpłaty podatków, opłat)
  Nr rachunku: 47 8591 0007 0100 0000 0459 0002  (opłata za udostępnię danych osobowych)
 • Godziny pracy Urzędu Gminy:
  - poniedziałek   7:30 - 15:30;
  - wtorek            7:30 - 15:30;
  - środa              7:30 - 15:30;
  - czwartek         7:30 - 15:30;
  - piątek            10:00 - 18:00;

PAMIĘTAJ - w przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia
(gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem)
skontaktuj się z numerem 800 190 590.

Z informacjami dotyczącymi koronawirusa można zapoznać się na stronie internetowej:
www.mz.koronawirus.pl

UG Szczurowa