2020-05-06
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dąbrówce Morskiej

Działając  na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1, pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Szczurowa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobów mienia komunalnego Gminy Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 232/2 o pow. 0,1600 ha położonej w miejscowości Dąbrówka Morska, Gmina Szczurowa, powiat  brzeski.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Dąbrówka Morska, Gmina Szczurowa oznaczona jako działka ew. nr 232/2, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TR1B/00035914/3.

Powierzchnia nieruchomości: 0,1600 ha.

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, położona w miejscowości Dąbrówka Morska, usytuowana jest w północnej, peryferyjnej części miejscowości, przed wałem przeciwpowodziowym po północnej stronie drogi wojewódzkiej Tarnów - Szczurowa - Kraków. Działka posiada kształt regularny zbliżony do trapezu. Jest to teren płaski. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią podobne grunty o przeznaczeniu pod budownictwo i tereny rolne (wykorzystywane rolniczo), w dalszej odległości znajduje się rozproszona zabudowa zagrodowa. Działka nie posiada dostępu do drogi gminnej. W granicy południowej części działki znajduje się podwójny betonowy słup elektryczny. Działka jest nieuzbrojona, niektóre media znajdują się w znacznym oddaleniu. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako S-RIIIb - sady.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Gmina Szczurowa nie posiada prawnie obowiązującego Panu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka Morska. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa obowiązującego od 28 stycznia 2014 roku działka nr ew. 232/2 znajduje się w terenie określonym jako RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, budowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nieoznaczony.     

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 7 stycznia 2020 roku.

Cena wywoławcza: 17 900,00 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset) złotych brutto. Zwolnienie od podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku VAT.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00035914/3 - prawa, roszczenia i ograniczenia - brak wpisów.
Dział IV księgi wieczystej nr TR1B/00035914/3 - Hipoteka- brak wpisów.

Termin i miejsce przetargu: 05 czerwca 2020 roku (tj. piątek) godzina  11:00, siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter - sala narad).

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie najpóźniej do dnia 01 czerwca 2020 roku w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS oddz. Szczurowa z opisem „wadium - dz. nr 232/2 - Dąbrówka Morska”. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłat sądowych: Ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej, pok. 22 lub pod nr tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 04.05.2020 r.


Informacja do przetargu

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
 3. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji przetargowej:
  1). dowód wpłaty wadium,
  2). osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
  3). w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
  4). osoby prawne lub podmioty nie  posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,
  5). osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki w zakresie nabycia,
  6). dokument potwierdzający rozdzielność majątkową - w przypadku, gdy małżonkowie nie posiadają wspólności ustawowej,
  7). oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu,
  8). wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium.
 4. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (dotyczy również wspólników spółek cywilnych) podczas przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.   
 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.     
 6. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z  majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.    
 7. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 8. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 9. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 11. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 
 12. Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 13. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę  firmy, która wygrała przetarg.
 14. Podpisany protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
 15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 16. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczurowa, 04.05.2020 r.

Dokumenty do przetargu - do pobrania

UG Szczurowa