2020-05-05
Aktualności / Wsparcie dla mieszkańców w ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej informuje, że w najbliższych dniach będzie wydawana II- ga transza żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020”, Podprogram 2019- dla osób potrzebujących, którzy zostali zakwalifikowani do pomocy żywnościowej (złożyli oświadczenia o dochodach i otrzymali skierowanie do odbioru żywności).

Do otrzymania pomocy żywnościowej kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy   z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 1 402,00 zł; dochód osoby w rodzinie nie przekracza 1 056,00 zł.

W ramach Podprogramu 2019 została podpisana umowa pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczurowej a Stowarzyszeniem CARITAS Archidiecezji Krakowskiej w zakresie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących.

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020”, zwanym POPŻ, jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego FEAD.

Żywność będzie wydawana w miesiącu maju br. zgodnie z harmonogramem  ustalonym przez pracowników socjalnych GOPS.

O terminie i miejscu odbioru żywności, wszystkie osoby zakwalifikowane na podstawie wydanych skierowań będą powiadomione telefonicznie lub osobiście przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osobom niesamodzielnym, żywność zostanie dostarczona do miejsca zamieszkania.

GOPS Szczurowa