2020-02-26
Aktualności / Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia "Żyj zdrowo. Żyj odpowiedzialnie"

W dniu 21 lutego 2020 roku, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia, w tym roku pod hasłem „Żyj zdrowo! Żyj odpowiedzialnie!”. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał: "Alkohol, papierosy i narkotyki - to nie dla mnie".

Cele ogólne konkursu to: poszerzenie wiedzy z zakresu patologii społecznych oraz uświadomienie znaczenia wczesnej profilaktyki, propagowanie stylów życia wyrażających odpowiedzialność za siebie, innych i świat przyrody oraz rozwijanie inwencji twórczych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki. Cele szczegółowe konkursu obejmują: uświadomienie zależności zdrowia psychicznego od zdrowia fizycznego, wykształcenie właściwych postaw w relacjach z drugim człowiekiem oraz wdrażanie w życie postaw akceptujących zdrowy tryb życia - opieranie się nałogom, życie w zgodzie z przyrodą.

Nadmienić należy, że zaborowska podstawówka należy do szkół promujących zdrowy styl życia i posiada stosowny certyfikat nadany przez Małopolski Instytut Zdrowia Publicznego w Krakowie.

W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zaborowie przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Szczurowej wzięło udział w tym roku trzy Szkoły Podstawowe z terenu gminy Szczurowa, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie. Łącznie udział wzięło 21 uczniów.

Uczestnicy prezentowali gazetkę tematyczną (ścienną) związaną z profilaktyką uzależnień (narkotyki, papierosy, alkohol) oraz zaprezentowali prezentację promującą pasje i zainteresowania uczniów danej szkoły. Konkurs przebiegał w następujących etapach: prezentacja gazetki szkolnej, pokaz zdjęć w formie slajdów, konkurencje sportowe i sprawdzian ogólnej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień (krzyżówka). Swą wiedzę i umiejętności zdobywali pod czujnym okiem swoich nauczycieli. Poziom wiedzy i umiejętności tegorocznych reprezentantów poszczególnych szkół był wyrównany i bardzo wysoki, dlatego jury postanowiło przyznać: jednakowe nagrody, którymi w tym roku były plecaki turystyczne.

Konkurs odbył się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy w Szczurowej reprezentowanej przez Wójta Gminy w Szczurowej Pana Zbigniewa Moskala oraz Panią Annę Prokop - Mizińską. Pomysłodawczyniami były nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zaborowie: Magdalena Szpilka i Katarzyna Dudek - Wiśniewska.

Bogumiła Szydłowska - SP Zaborów