2020-02-24
Aktualności / Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w sprawie jakości wody dla miejscowości Wola Przemykowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wietrzychowice, dla miejscowości Wola Przemykowska, pobranej w punkcie czerpalnym - kran w domu prywatnym, oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Przemykowskiej (kran w pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym) i zasilanych z wodociągu publicznego Wietrzychowice, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianego, wcześniej zakwestionowanego parametru fizykochemicznego - mętności, spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).

Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociąg publiczny Wietrzychowice w miejscowości Wola Przemykowska.

W związku z przekroczeniem normatywnej wartości mętności w punkcie poboru wody: Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej - punkt poboru: kran w kuchni, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podtrzymuje swoją decyzję o dopuszczeniu używania wody do spożycia przez ludzi w ww. Szkole Podstawowej pod warunkiem jej uprzedniego przegotowania aż do uzyskania pozytywnego wyniku badania wody pobranej w punkcie: kran w kuchni.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzesku