2020-02-24
Aktualności / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na postawie art. 61 § 1 i § 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póz, zm.) zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora: Roko sp. z o.o. ul. Białobrzeska 15/170, 02-370 Warszawa złożony dnia 11.02.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 1 MW zlokalizowanej we wsi Rząchowa, działka 168 w gminie Szczurowa, powiat brzeski”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczurowa - www.szczurowa.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2. Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach  wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego polegających  na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Szczurowej, ul Lwowska 2 w pokoju nr 20, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8:00 do 15:00 w piątek od godz. 10:00 do 18:00.

Zgodnie z art. 64 ust.1 i art. 77 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r., poz.1839/ § 3 ust.1 pkt 54  lit. a:

Zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz  z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia, które kwalifikują planowane zamierzenie inwestycyjne do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r., poz.1839/  postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, ul. Okocimska 44
  3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie RZGW w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawę prowadzi: Krystyna Gibała, tel. 14 632 09 33.


Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), oraz art. 49 i 268 a, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:
Budowa systemu fotowoltaicznego, w skład którego wchodzi elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 1 MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe /postojowe potrzebne do dowozu i instalacji koniecznego jej wyposażenia
.

System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej zlokalizowanej we wsi Rząchowa, działka 168 w gminie Szczurowa, powiat Brzeski.

Inwestor - Roko, sp. z o. o, ul. Białobrzeska 15/170, 02-370 Warszawa.

Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr. 20 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 -15:00 w piątek od godziny 10:00 - 18:00, tel.14 632 09 33.

Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 24.02.2020 r.

UG Szczurowa