2020-02-13
Aktualności / Informacja dla mieszkańców w sprawie wywozu nieczystości płynnych - szamb

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3 a i 3 b, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) Urząd Gminy w Szczurowej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych

Wypełniając ustawowy obowiązek, przypominamy aby pamiętać o systematycznym wywozie nieczystości ciekłych /szamb/ przez firmę posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na odbiór nieczystości z terenu gminy Szczurowa.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez firmę poprzez posiadanie umowy i rachunków.

UG Szczurowa