2019-11-23
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu w obrębie Uście Solne

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ), § 2, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzenia nr 86/2017 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szczurowa - Wójt Gminy Szczurowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu:

 1. Przedmiot przetargu:

 

 Część działki nr ew. 10/2 o pow. 0,4300 ha, położoną w obrębie Uście Solne – dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 37821.

W skład przeznaczonej do dzierżawy działki wchodzą klasy gruntu: Ł II - 0,2800 ha, i ŁIV- 0,1500 ha.

 1. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości:

Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na cele rolnicze na okres 3 lat.

 1. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy:

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi  63,00 zł. O  wysokość minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  złotych.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne opłaty związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieoznaczony.

 1. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2019 r (piątek), w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 14. o godz. 1100.

 1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa do dnia 24 grudnia 2019 roku. Tytuł wpłaty wadium powinien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. 

Wpłacone wadium zostanie:

-        zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone w ciągu 3 dni, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy:

O miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Zastrzeżenie:

Osoby uczestniczące w przetargu traktowane są jako osoby, którym znany jest stan nieruchomości przeznaczonej do przetargu.

Wójt Gminy Szczurowa ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wójtowi Gminy Szczurowa przysługuje prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 1. Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej pok. 22 lub pod nr tel. 14 6714097 w godzinach pracy urzędu.
 1. Warunki dodatkowe:
 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
 2. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
 3. Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w wyniku przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego – wygrywa przetarg.
 4. Uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu oraz, że zapoznali się z informacją o nieruchomości i akceptują jej stan.
 5. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przekładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 6. Z ważnych powodów organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu.

INFORMACJA DO PRZETARGU

1. Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

3. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do  przetargu przedstawić Komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,
2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
3) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
4) osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą -aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,
5) osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej
- umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałępozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki w zakresie nabycia,
7) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym, nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ,
8) wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium.
9 Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie nie  może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11.  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.               

12. Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i  nazwisko osoby albo nazwę  firmy, która wygrała przetarg.

14. Podpisany protokół stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później  niż  przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym.

Dokumenty do pobrania

UG Szczurowa