2019-11-23
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu - najem lokalu użytkowego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ), § 2, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 Wójt Gminy Szczurowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

 1. Przedmiot przetargu:

Lokal użytkowy w budynku usługowym w miejscowości Szczurowa ul. Rynek 1 –

 2 pomieszczenia, powierzchnia 50,00 m2 , instalacja elektryczna, woda, brak ogrzewania, położony na działka nr ew. 1014/4 w Szczurowej – dla którego Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 55453, nieruchomość stanowi własność Gminy Szczurowa , wolna od obciążeń i zobowiązań

 1. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości:

.Lokal użytkowy przeznaczony jest na najem  pod działalność usługową lub  gastronomiczną na okres 5 lat.Oględzin lokalu można dokonać do 19.grudnia 2019 roku w godzinach pracy urzędu.

 1. Wysokość opłaty z tytułu najmu:

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu  wynosi 500,00 zł netto. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Czynsz będzie corocznie waloryzowany począwszy od 01.01.2021 roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.

Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne opłaty eksploatacyjne związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości. Miesięczny czynsz płatny będzie  do 10 -  tego dnia każdego miesiąca.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Miesiąc od dnia podpisania umowy

 1. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2019 roku (piątek)w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 14. o godz. 1200.

 1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

Wadium w wysokości 100,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa do dnia 24 grudnia 2019 roku. Tytuł wpłaty wadium powinien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. 

Wpłacone wadium zostanie:

-        zaliczone na poczet czynszu najmu, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone w ciągu 3 dni, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu:

O miejscu i terminie zawarcia umowy najmu Najemca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Zastrzeżenie:

Osoby uczestniczące w przetargu traktowane są jako osoby, którym znany jest stan nieruchomości przeznaczonej do przetargu.

Wójt Gminy Szczurowa ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wójtowi Gminy Szczurowa przysługuje prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 1. Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej pok. 22 lub pod nr tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.
 1. Warunki dodatkowe:
 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
 2. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
 3. Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w wyniku przeprowadzenia przetargu ustnego  nieograniczonego – wygrywa przetarg.
 4. Uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu oraz, że zapoznali się z informacją o nieruchomości i akceptują jej stan.
 5. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przekładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 6. Z ważnych powodów organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu. 

INFORMACJA DO PRZETARGU

1. Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

3. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do  przetargu przedstawić Komisji przetargowej:

1). dowód wpłaty wadium,
2). osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
3). w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
4). osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą -aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,
5). osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałępozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki w zakresie nabycia,
7). oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym, nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ,
8). wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium.

9. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11.  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.               

12. Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i  nazwisko osoby albo nazwę  firmy, która wygrała przetarg.

14. Podpisany protokół stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później  niż  przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Dokumenty do pobrania

UG Szczurowa