2019-11-04
Aktualności / Informacja Geodety Powiatowego w Brzesku

Dotyczy: Wstrzymania wydawania zezwoleń na wyrąb drzew położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1614 z późn. zm.) pozwolę sobie poinformować, że w związku z wszczęciem postępowania scaleniowego w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa, do momentu jego zakończenia, powinno nastąpić wstrzymanie wydawania przez właściwe organy zezwoleń na wyrąb drzew zlokalizowanych na obszarze ww. wsi a niezrealizowane zezwolenia powinny utracić swą moc.

Prezentowane wyżej ograniczenia wynikają z art. 15 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów i nie dotyczą tzw. cięć sanitarnych.

Scalenie gruntów wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa zostało wszczęte przez Starostę Brzeskiego postanowieniem z dnia 04.02.2019 r., znak: GK-II.661.2.2014.EW.

Wojewoda Małopolski w ostatecznym postanowieniu z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak:IG-II.7227.3.2019.AM orzekł o utrzymaniu w mocy postanowienia Starosty Brzeskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego.

Scaleniem gruntów objęto całą powierzchnię ww. wsi.

Operacja pn. „Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa”, została objęta dofinansowaniem przyznanym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.

Planowany termin zakończenia ww. operacji (w tym wykonania tzw. zagospodarowania poscaleniowego), jest czerwiec 2023 roku.

Z up. STAROSTY
GEODETA POWIATOWY
mgr inż. Małgorzata Nocoń
Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii