2019-11-04
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia.

1. Zgodnie z art. 85 ust. 3, oraz w związku z art. 3 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu  28.10.2019 r. znak UG.I.6220.5.2019 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1305 K Szczurowa- Żelichów w miejscowościach Zaborów i Pojawie w km 5+ 194,00- 6+ 637,00” gmina Szczurowa.

Inwestor- Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, ul. Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko.

2. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu w/w decyzji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pokój nr 20 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00- 15:00 w piątek od godziny 10:00- 18:00.

Sprawę prowadzi: Krystyna Gibała- tel. 14/ 632 09 33.

UG Szczurowa