2019-11-04
Aktualności / Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Program współpracy Gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020"

Zapraszam do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Zgodnie z Uchwała Nr XXXVIII/271/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 programów współpracy Gminy Szczurowa z tymi organizacjami i podmiotami- organizacje mogą zgłaszać uwagi do projektu do dnia 16 listopada 2019 r. na formularzu konsultacji- pisemnie w Urzędzie Gminy w Szczurowej (II piętro- sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres zosip@szczurowa.pl

Projekt programu współpracy oraz druk formularza konsultacji dostępne są na stronie internetowej www.szczurowa.pl, jak również w pokoju 41 (II piętro UG w Szczurowej).

Zapraszam do czynnego udziału w konsultacjach

Wójt Gminy Szczurowa
Zbigniew Moskal


Konsultujemy Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w pracach nad tworzeniem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Celem programu jest określenie zasad, form i obszarów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych w kolejnym roku. Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, a także do wnoszenia własnych propozycji- za pomocą załączonego formularza.

Zgodnie z harmonogramem konsultacji uwagi można zgłaszać do 16 listopada 2019 r. na adres Urzędu Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, bądź mailowo: zosip@szczurowa.pl

Pliki do pobrania:

UG Szczurowa