2019-10-29
Aktualności / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1, 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póz. zm. Wójt Gminy Szczurowa zawiadamia,
że na wniosek Pani Katarzyny Groń, ul. Wiktora 18, 33-300 Nowy Sącz, złożony dnia 19.09.2019 r., a uzupełniony dnia 16.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych w procesie odzysku R12 działka nr 802/15.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. oraz w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczurowa- www.szczurowa.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2. Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających  na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, w pokoju nr 20, od poniedziałku do  czwartku w godz. od 8:00 do 15:00 natomiast w piątek od godz. 10:00 do 18:00 w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt. 80 i 81  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku,
  3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  4. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego- Delegatura w Tarnowie.

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w  § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w Gminie i na terenie w którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz na stronie internetowej www.szczurowa.pl

Publiczne ogłoszenie nastąpiło 29.10.2019 r.

UG Szczurowa