2019-10-08
Aktualności / Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust. 3, w związku z art. 3 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.10.2019 r. znak: UG.I.6220.2.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie szklarni typu „VENLO” o powierzchni zabudowy około 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gospodarstwa Szklarniowego na działce nr ew. 195/10 w miejscowości Dołęga, gmina Szczurowa”.

Inwestor: AK Mierzwa sp. z o.o, 32-125 Wawrzeńczyce 83.

Sprawę prowadzi: Krystyna Gibała, tel. 14/ 632 09 33.

UG Szczurowa