2019-10-02
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczurowa dnia 30.09.2019 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1305 K Szczurowa- Żelichów w miejscowościach Zaborów i Pojawie w km 5+ 194,00- 6+ 637,00 w gminie Szczurowa.

Inwestor- Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, ul. Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 20, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00- 15:00 w piątek od godziny 10:00- 18:00, tel.14 632 09 33.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronom zażalenie.

Zgodnie z art. 49 KPA, Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 02.10.2019 r.

UG Szczurowa