2019-09-13
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu
Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r.poz. 1490) Wójt Gminy Szczurowa- ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Szczurowa stanowiącej działkę ew. nr 2721 w miejscowości Szczurowa.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa oznaczona jako działka ew. nr 2721, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00037490/8.
 
Powierzchnia nieruchomości: 1,4121 ha.
 
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana usytuowana w południowo- zachodniej części miejscowości Szczurowa, w obszarze pomiędzy dawną drogą wojew. nr 768 a nowo wybudowaną zachodnią obwodnicą Szczurowej. Dojazd z drogi wojewódzkiej a następnie z nowo powstałej drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej. Działka położona niżej w stosunku do korony drogi wewnętrznej, posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu, teren płaski, wysoki poziom wód gruntowych. W sąsiedztwie od strony wschodniej rozpoczęta działalność gospodarcza. Media: wodociąg, kanalizacja w budowie, możliwość przyłączenia do sieci elektrycznej i gazowej (warunki dostawy określają zarządzający siecią).
 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i jego zmianą, która obowiązuje od 20.03.2018 r. dla miejscowości Szczurowa- działka ew. nr 2721 znajduje się w terenie oznaczonym na planie symbolem S 65UC- tereny usług komercyjnych.
 
Zagospodarowanie w sposób umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla ludzi i środowiska przyrodniczego.
 
Termin zagospodarowania nieruchomości:
rozpoczęcie budowy w terminie nie dłuższym niż 2 lata od dnia spisania umowy sprzedaży, zakończenie budowy w ciągu 4,5 lat od dnia spisania umowy sprzedaży.
 
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 24 kwietnia 2019 roku.
 
Cena wywoławcza:
262 000,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych netto. Do ceny netto osiągniętej w przetargu naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
 
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00081944/9- prawa, roszczenia i ograniczenia- brak wpisów
Dział IV księgi wieczystej nr TR1B/00081944/9- Hipoteka- brak wpisów
 
Warunki dodatkowe:
1O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, które nie są w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami, nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne dają gwarancję odpowiedniego potencjału rozwojowego i inwestycyjnego, będą prowadzić działalność gospodarczą nieuciążliwą dla ludzi i środowiska przyrodniczego.
2. Sprzedaż nieruchomości zostaje obostrzona terminem jej zagospodarowania poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia zabudowy przez nabywcę, tj. realizacji obiektów o charakterze komercyjnym- czego skutkiem będzie utworzenie na terenie tej nieruchomości nowych stałych miejsc pracy w liczbie minimum 2 osób w ciągu 4,5 lat od dnia spisania umowy sprzedaży nieruchomości. Rozpoczęcie budowy udokumentowane wpisem do dziennika budowy winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 lata od dnia spisania umowy sprzedaży nieruchomości, a zakończenie budowy udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w terminie 4,5 lat od dnia spisania umowy sprzedaży nieruchomości. W przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu rozpoczęcia zabudowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10 % ceny sprzedaży brutto. Kara w tej samej kwocie naliczona zostanie również w przypadku przekroczenia terminu zakończenia budowy. Liczba nowych, stałych miejsc pracy winna być wskazana w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów). W przypadku przekroczenia terminu nie utworzenia nowych, stałych miejsc pracy zostanie również naliczona kara umowna w wysokości 10 % ceny sprzedaży brutto. Nabywca podda się egzekucji tych kar w akcie kupna- sprzedaży na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) właściciela (i) nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości oraz utworzenia nowych stałych miejsc pracy, kary umowne ciążą nadal na nabywcy.
3. Niezależnie od kar umownych z pkt. 2 w przypadku nie wywiązania się nabywcy a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości oraz utworzenia nowych miejsc pracy Gmina Szczurowa zastrzega sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o kary umowne, o których mowa w pkt. 2. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.
 
Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta zakupu- dz. nr 2721 w Szczurowej” należy składać na dzienniku podawczym w sekretariacie (pok. 44) Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, II piętro w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 14 października 2019 roku do godz.12:00.
 
Oferta pisemna powinna zawierać:
 1. Imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,
 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno- prawnym przedmiotu przetargu,
 5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 6. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
 7. Kopię dowodu wniesienia wadium,
 8. Wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.
Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:
do dnia 14 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, piętro I, pok. 22.
 
Termin i miejsce części jawnej przetargu
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 17 października 2019 roku o godz. 12:00  w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, parter, sala narad (pok. 14).
 
Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) w terminie najpóźniej do dnia 14 października 2019 roku w wysokości 35 000,00,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) złotych.
 
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS oddz. Szczurowa z opisem „Wadium na zakup dz. nr 2721 w Szczurowej”. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.
 
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 
Koszty notarialne i opłat sądowych: ponosi nabywca.
 
Zastrzeżenie: właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Informacje dodatkowe: można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej, pok. 22 lub pod nr tel. 14/ 632 09 16 w godzinach pracy urzędu.
 
Szczurowa, 12.09.2019 r.

 
DODATKOWE INFORMACJE DO PRZETARGU
 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
 2. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
 3. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny (3 miesiące) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą- stosowne zaświadczenie.
 4. W przypadku pełnomocnika osoby fizycznej, konieczne jest przedłożenie dowodu tożsamości pełnomocnika oraz pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy upoważniającej do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 6. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenie wynika z przepisów cytowanej ustawy.
 7. Uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu oraz, że zapoznali się z informacją o nieruchomości i akceptują jej stan techniczny i prawny.
 8. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
Szczurowa, 12.09.2019 r.
 

UG Szczurowa