2019-08-20
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa
Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z poźn. zmianami)
ZAWIADAMIAM
O podjęciu przez Radę Gminy Szczurowa, uchwały nr VII/53/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa dla części miejscowości Barczków, Strzelce Wielkie i Uście Solne, oraz o podjęciu przez Radę Gminy Szczurowa, uchwały nr IX/67/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa Etap I-szy dotyczącej miejscowości Górka, Niedzieliska, Rajsko, Rudy- Rysie, Rylowa, Rząchowa i Szczurowa w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa- w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Wójt Gminy Szczurowa
       Zbigniew Moskal

UG Szczurowa