2019-08-19
Aktualności / Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Wójt Gminy Szczurowa odwołuje przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Szczurowa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2721, położoną w miejscowości Szczurowa o powierzchni 1,4121 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00037490/8, wyznaczony na dzień 22 sierpnia 2019 r. na godzinę 1200.
 
Przyczyną odwołania przetargu jest błędne oznaczenie w ogłoszeniu przetargowym symbolu przeznaczenia w/w nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako działki oznaczonej symbolem S 65UC/P (teren usług komercyjnych z dopuszczeniem ośrodków produkcyjnych), podczas gdy prawidłowe przeznaczenie tej działki to symbol S 65UC (teren usług komercyjnych). 
 
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa,  ul. Lwowska 2, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugszczurowa oraz na stronie internetowej Gminy Szczurowa.
 
Przetarg na sprzedaż w/w działki o nr ewidencyjnym 2721 zostanie powtórzony.
 
Wójt Gminy Szczurowa
Zbigniew Moskal

UG Szczurowa