2019-06-03
Aktualności / Raport o stanie Gminy Szczurowa za 2018 rok
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.
 
Na podstawie art. 28 aa, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Szczurowa Raport o stanie Gminy Szczurowa za rok 2018, w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
 
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. 
 
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Szczegóły odnoszące się procedur są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym art. 28 aa.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Szczurowa
Marek Biernat
 
 
Dokumenty do pobrania:

UG Szczurowa