2018-12-04
Aktualności / Obwieszczenie Starosty Brzeskiego
Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), oraz art. 49 i art. 268 a, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.); w związku z wszczętym z urzędu postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów we wsiach Uście Solne i Popędzyna, Gmina Szczurowa, Powiat Brzeski”; 
 

Starostwo Powiatowe w Brzesku