2018-11-23
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kopaczach Wielkich
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 , art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Szczurowa- ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobów mienia komunalnego Gminy Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 143 o pow. 0,05 ha położonej w miejscowości Kopacze Wielkie, Gmina Szczurowa, powiat brzeski.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Kopacze Wielkie, Gmina Szczurowa oznaczona jako działka ew. nr 143, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 30346/5
 
Powierzchnia nieruchomości0,05 ha
 
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, położona w miejscowości Kopacze Wielkie, usytuowana przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej. Posiada kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Dalej w kierunku wschodnim znajduje się wał przeciwpowodziowy, w kierunku zachodnim i południowym rozproszona zabudowa budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zagrodowego. Na działce bliżej drogi posadowiony jest słup elektryczny i działkę przecina równolegle napowietrzna sieć elektryczna, brak pozostałych mediów.
 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa dla miejscowości Kopacze Wielkie. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Rewitalizacji. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa, działka ew. nr 143 znajduje się w terenie określonym jako MU- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. 
 
Termin zagospodarowania nieruchomości: Nieoznaczony
 
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 19 września 2018 roku.
 
Cena wywoławcza8 460,00 (słownie: osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) złotych brutto. Zwolnienie od podatku VAT- art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o VAT. 
 
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00081944/9- prawa, roszczenia i ograniczenia- brak wpisów. Dział IV księgi wieczystej nr TR1B/00081944/9- Hipoteka- brak wpisów.  
 
Termin i miejsce przetargu: 28 grudnia 2018 roku (tj. piątek) godzina 1100, siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter- sala narad)
 
Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie najpóźniej do dnia 24 grudnia 2018 roku w wysokości 1 460,00 (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS oddz. Szczurowa z opisem „wadium- dz. nr 143- Kopacze W.” Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.
 
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 
Koszty notarialne i opłat sądowych: Ponosi nabywca.
 
Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej, pok. 20 lub pod nr tel. 14/ 632 09 18 w godzinach pracy urzędu.
 
Szczurowa, 22.11.2018 r.

INFORMACJA DO PRZETARGU
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
3. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji Przetargowej:
  1. dowód wpłaty wadium,
  2. osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
  3. w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
  4. osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,
  5. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej: umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki w zakresie nabycia,
  6. dokument potwierdzający rozdzielność majątkową- w przypadku, gdy małżonkowie nie posiadają wspólności ustawowej,
  7. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu,
  8. wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium.

4. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (dotyczy również wspólników spółek cywilnych) podczas przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. 
5. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 
6. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
7. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
8. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
9. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.       
11. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
13. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy, która wygrała przetarg. 
14. Podpisany protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.   
15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
16. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczurowa, 22.11.2018 r.

UG Szczurowa