2018-09-10
Aktualności / Stypendia szkolne- informacja dla rodziców
Urząd Gminy w Szczurowej- ZOSiP informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczurowa.
 
Warunkiem otrzymania pomocy jest:
Wypełnienie wniosku (formularz dostępny w Urzędzie Gminy /pokój nr 1/ lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Szczurowa), na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających dochody netto rodziny za m-c sierpień 2018 r. tj. w szczególności:
  • nakaz płatniczy podatku rolnego i dowód opłaty składki KRUS za III kw. 2018 r.,
  • decyzja o przyznaniu świadczeń z GOPS,
  • decyzja o przyznaniu emerytury lub renty z KRUS lub ZUS,
  • odcinek z wypłaty lub zaświadczenie z zakładu pracy,
  • decyzja z Urzędu Pracy potwierdzająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody. 
Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 514 zł. oraz w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub rodzina jest niepełna.
 
Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Szczurowej
/pokój nr 1/
w terminie od 3 do 14 września 2018 r.
 
WNIOSEK- pobierz
 
Uwaga:
Wypłata stypendium będzie realizowana poprzez zwrot uprzednio poniesionych i zaakceptowanych przez organ stypendialny wydatków na cele edukacyjne, po przedstawieniu rachunków, faktur, biletów miesięcznych oraz innych dokumentów potwierdzających te wydatki, wystawionych na rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego lub na ucznia pełnoletniego.
 
Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego (otwórz).

ZOSiP Szczurowa