2018-08-09
Aktualności / Mały grant dla Stowarzyszenia
Wójt Gminy Szczurowa działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 z późn. zm.) uznaję za celowe realizację zadania publicznego przedstawionego w niżej określonej ofercie.
 
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w formie jego wspierania pn. „Trwałość i uroda życia oraz dla tych którzy przyjdą jutro- utrwalmy dziś- to co było wczoraj” została złożona w dniu 08 sierpnia 2018 r. przez Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej „ZŁOTY KŁOS”, Strzelce Wielkie 33, 32-822 Strzelce Wielkie.
 
Formularz oferty zostanie zamieszczony na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.szczurowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczurowej.
 
Uwagi do oferty można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczurowej przy ul. Lwowskiej 2, 32-820 Szczurowa, w terminie 7 dni od jej zamieszczenia.
 
Po rozpatrzeniu uwag do oferty, niezwłocznie zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego.
 

UG Szczurowa