2018-06-07
Aktualności / Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz.1405.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.06.2018 r. znak UG.I.6220.3.2018 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: 
 
„Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemykowska, gmina Szczurowa”.

UG Szczurowa