2018-05-07
Aktualności / Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
Ogłoszenie o naborze nr 5/2018
- Podejmowanie Działalności Gospodarczej
 
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje,
iż w dniach od 15 maja do 29 maja 2018 roku,
zostanie przeprowadzony nabór wniosków
w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”.
 
  Termin naboru: 15 maja- 29 maja 2018 roku do godz. 12:00
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 450 000,00 zł
Wsparcie udzielane jest w formie premii
Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa,
przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30,
oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.
 
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).
 

Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma