2018-05-04
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa
Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczurowa informuje, że zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemykowska, Gmina Szczurowa”
Inwestor- Starosta Powiatu Brzeskiego działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Bera
VIA PROJEKT, ul. Boya Żeleńskiego 4, 33-100 Tarnów
 
Zakres terytorialny przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
województwo małopolskie
powiat brzeski
Gmina Szczurowa
miejscowość Wola Przemykowska 
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 20 w godzinach od 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku, tel.14/ 632 09 33.
 
Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 04.05.2018 r. 

UG Szczurowa